top of page

31.5.2024

Počasí:

V období se denní teploty pohybovaly mezi 20 a 25 oC, místy teploty přesahovaly 25 oC. Noční teploty neklesly pod 10 oC. Navíc se v období vyskytovaly významné dešťové srážky, místy s výskytem krup. Teplé a vlhké podmínky podporují infekce a rozvoj houbových patogenů v porostech. (graf sondy Čejč).

20240531graf.png

Hibernal (klikni)

Rulandské Modré (klikni)

Ryzlink Vlašský (klikni)

Hibernal

BBCH 61 (začátek kvetení, 10 % čepiček odpadlo)

B BBCH 65 (plné kvetení, 50 % čepiček opadlo)

Ošetření: bez ošetření

Varianta A (bez Albitu):

Fáze kvetení není stejnoměrné, jelikož ze sekundárních (vedlejších) oček narostly nové letorosty, které jsou opožděné ve vývoji (BBCH 53 – 55, květenství je zřetelně vidět - květenství se zvětšuje). Některá očka již nevyrašila. Významně se vyskytuje poškození od hálčivce révového, ohodnoceno dle metodiky ÚKZÚZ na stupeň 4, zejména na oslabených keřích po jarních mrazech. Velmi slabé je poškození od vlnovníka révového, ohodnoceno na stupeň 8. V květenstvích jsou pozorováni brouci blýskáčka řepkového, významný škůdce brukvovitých plodin. V květenství révy škody nezpůsobuje. Dále na některých keřích na bazálních částech letorostů se vyskytují podélné hlubší tmavé skvrny, které jsou způsobeny černou skvrnitostí révy (Diaporthe neoviticola). Navíc jsou listy proděravělé po poškození kroupami (krupobitní poškození révy).

Varianta B (s Albitem)

I zde je patrná nestejnoměrná vývojová fáze, jelikož ze sekundárních (vedlejších) oček narostly nové letorosty, které jsou opožděné ve vývoji (BBCH 53 – 55, květenství je zřetelně vidět - květenství se zvětšuje). Poškození listů hálčivcem révovým je slabší i s nižší četností, ohodnocena na stupeň 6. Poškození od vlnovníka révového bez příznaku, na stupeň 9. I v této variantě se vyskytují keře s příznaky černé skvrnitosti révy (Diaporthe neoviticola). V květenství se opět vyskytují brouci blýskáčka řepkového a listy jsou také proděravělé po poškození kroupami. Na jednom keři se objevila zajímavá anomálie. Jedná se o genetickou poruchu, která se objevila pouze v jednom očku, nazývá se fasciace révy. Letorost měl nápadně zploštělý průřez. Dále je pozorován intenzivnější růst letorostů.

Rulandské Modré

Vývojová fáze: BBCH 67 (70 % čepiček opadlo)

Ošetření: před kvetením aplikace fungicidu + síra + bór, ve variantě s Albitem je pomocný přípravek Albit Max přidán k fungicidu v dávce 0,2 l/ha

Varianta A (bez Albitu):

Na listech se vyskytují načervenalé žilnatinou ohraničené skvrny po infekci plísní révy (Plasmopara viticola), na stupeň 7. Ve variantě se vyskytují keře, které vykazují symptomy onemocnění chřadnutí a odumírání révy (ESCA). Významnější poškození listové plochy od hálčivce révového dle metodik na stupeň 5, zejména ve spodní části svahu na oslabených keřích po jarních mrazech. Významněji byla vinice poškozena kroupami, proděravělé listy a patrné rány na letorostech.

Varianta B (s Albitem)

Na listech se vyskytly symptomy infekce plísni révy s nižší četností napadení oproti neošetřené variantě, hodnoceno na stupeň 8. V této variantě se také vyskytují keře, které vykazují symptomy onemocnění chřadnutí a odumírání révy (ESCA). Ve spodní části svahu v této variantě byly výskyty poškození listové plochy od hálčivce révového slabší, oproti variantě bez použití Albitu. Letorosty vykazují vyšší intenzitu nárustu zelené hmoty.

Ryzlink Vlašský