top of page

17.6.2024

Počasí:

Denní teploty se pohybovaly kolem 25 oC. Noci byly teplé, vyskytly se teploty i přes 15 oC, pouze ve čtyřech dnech noční teploty klesaly pod 10 oC. V období se vyskytly časté dešťové srážky. (graf sondy Čejč).

Hodnotitel: Ing. Irena Bačová

20240617graf.png

Hibernal (klikni)

Rulandské Modré (klikni)

Ryzlink Vlašský (klikni)

Hibernal

BBCH 73 (bobule velikosti broku, hrozny se začínají stáčet dolů)

Ošetření: před květem aplikace fungicidů + síra + výživa, ve variantě s Albitem je pomocný přípravek Albit Max přidán k fungicidu v dávce 0,2 l/ha

Varianta A (bez Albitu):

Vlivem jarních mrazíku došlo k nestejnoměrné vývojové fázi keřů, jelikož ze sekundárních (vedlejších) oček narostly nové letorosty, které jsou opožděné ve vývoji. Některá očka již nevyrašila. Po mrazech oslabené keře jsou významněji poškozeny sáním hálčivce révového, ohodnoceno dle metodiky ÚKZÚZ na stupeň 7. Na počátku kvetení došlo k napadení květenství plísní révy (Plasmopara viticola), ohodnoceno na stupeň 7, napadení listů ohodnoceno na stupeň 7.

Varianta B (s Albitem)

I zde je patrná nestejnoměrná vývojová fáze, jelikož ze sekundárních (vedlejších) oček narostly nové letorosty, které jsou opožděné ve vývoji. Poškození listů hálčivcem révovým je slabé, ohodnocena na stupeň 7 s nižší četností. Na počátku kvetení došlo k napadení květenství plísní révy (Plasmopara viticola), opět ohodnoceno na stupeň 7, napadení listů s nižší četností, ohodnoceno na stupeň 8. Jeden hrozen poškozen žírem housenkou obaleče.

Rulandské Modré

Vývojová fáze: BBCH 73 (bobule velikosti broku, hrozny se začínají stáčet dolů)

Ošetření: před květem aplikace fungicidů + síra + výživa, ve variantě s Albitem je pomocný přípravek Albit Max přidán k fungicidu v dávce 0,2 l/ha

Varianta A (bez Albitu):

V hroznech jsou patrné velikostně nevyrovnané bobule. V místě ohniska je patrné napadení bobulí v hroznech plísní révy (Plasmopara viticola), ohodnoceno na stupeň 2. Na listech je také pozorovatelná, se slabým napadením, na stupeň 7. Je pozorovatelné ojedinělé napadení listů botrytiovou hnilobou (Botrytis cinerea). Dále vlivem slunečního záření došlo k barevným změnám pokožky některých bobulí. Na oslabených keřích po mrazech, je významnější poškození listové plochy hálčivcem révovým, zejména ve spodní části svahu, poškození je pozorované i ve vyšších patrech letorostů.

Varianta B (s Albitem)

Bobule v hroznech velikostně vyrovnanější oproti neošetřené variantě Albitem. Na listech se vyskytly symptomy infekce plísni révy s nižší četností napadení oproti neošetřené variantě, hodnoceno na stupeň 8. Na jednom keři na kmínku po odloupnutí borky sají samice puklice březové (Pulvinaria betuale). Keř je slabší v růstu. Ve spodní části svahu v této variantě byly výskyty poškození listové plochy od hálčivce révového slabší, oproti variantě bez použití Albitu.

Ryzlink Vlašský

BBCH 71 (zakládání plodů, bobule se začínají nalévat)

Ošetření: během období byla provedena další ošetření s výživou, ve variantě s Albitem je pomocný přípravek Albit Max přidán v dávce 0,2 l/ha

Varianta A (bez Albitu):

Keře jsou ve vývoji značně nevyrovnané, z důvodu poškození silných jarních mrazů. Ve spodní části svahu byla varianta silně poškozena mrazy. Oslabené keře jsou velmi silně poškozeny sáním od hálčivce révového, ohodnoceno na stupeň 2. Je pozorováno poškození listů, hroznů i zkrácení letorostů. Hrozny i listy jsou slabě napadeny botrytiovou hnilobou, napadení květenství na stupeň 8. Po mechanickém odlistění v místě hroznů, došlo k slabému poškození bobulí. Zejména na keřích oslabených jarním mrazem se vyskytují mladé listy, které se lžicovitě stáčejí směrem dolů, může se jednat o reakci na použitou směs látek.

Varianta B (s Albitem)

Tato varianta byla zasažena jarními mrazy mírněji, viz. zpráva č. 2. Oslabené keře po mrazech jsou také významně poškozeny hálčivcem révovým, ohodnoceno na stupeň 3, slaběji oproti variantě bez použití Albitu. Po poškození jsou listy méně prožloutlé. Po mechanickém odlistění v místě hroznů, došlo také k slabému poškození bobulí. V této variantě mladší listy se také lžicovitě stáčejí směrem dolů s nižší četností.